Имотен лист

 Постапка за поднесување барање за имотен лист во хартиена форма и начин за обезбедување на имотен лист

Доколку сакате да извадите имотен лист за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во Центарот за катастар на недвижности – Скопје или било кое Одделение за катастар на недвижности на територијата на Република Македонија и да приложите:

  • барање во писмена форма;
  • доказ за платен надоместок  – 180 денари,
                                                                         Б А Р А Њ Е 
                     за издавање на податоци од Геодетско - Катастарскиот Информационен систем Од ___________________________________,_____________________________ . име и презиме/назив ЕМБГ/ЕМБС ______________________________________,__________________________ . адреса/седиште телефон / E-Mail Барам да ми се издадат следните податоци:

 1.Имотен лист бр._(пример:7377)_за КП. Бр.____(пример:92918/1)   КО _(пример:ЦЕНТАР) .
 2.Копија од катастарски план за КП.Бр_______________ КО______________.
 3.Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП. Бр.____ КО_________. 4.Лист за предбележување на градба Бр._____на КП. Бр.____КО__________.
 5.Евидентен лист Бр. _______ КО_________________. 6.Лист за времени објекти Бр.________ КО______________. 
7.Пописен лист со незапишани права Бр._______ КО _______________.
 8.Потврда дека не сум запишан како носител на право во КН.
 9.Други податоци: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________
 Барам податоците да ми бидат издадени во: писмена форма,  

                                                                                                        Подносител на барањето 

Дата _______________                                                     __________________________________


Плаќањето може да го извршите и со платежна картичка дирекно на шалтерите на Агенцијата за катастар на недвижности. 
Освен тоа, можете да извадите имотен лист и кај сите општини, нотари, извршители, приватни геодетски фирми.

За подетални информации обратете се дирекно до катастар
Popular posts from this blog

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК

РАЗВОД НА БРАК