ПРОМЕНИ ВО ФИРМИТЕ


Постојат повеќе промени кои се прават во фирмите како на пример:
- промена на називот на друштвото, промена на скратен назив, промена на седиште, промена на основач, управител, промена во основната главнина, промена во подружници, промена на дејност итн.
Потребни документи:
1. Основачкиот акт во фирмата,
2.Тековна состојба
Останатите документи како што се изјави, одлуки, полномошно, пречистен текст на актот за основање и други зависно од промената што се прави, ги подготвува адвокат.
Цената за подготовка на документите и електронско поднесување на пријава во системот на Централен регистар е:
Една промена чини 3000 денари + надомест од 1623 денари во Централен регистар
Секоја наредна промена што се прави заедно чини дополнителни 1500 денари + 200 денари за секоја наредна промена надомест во Централен регистар.

Popular posts from this blog

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

РАЗВОД НА БРАК

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК