Posts

ПЛАТЕН НАЛОГ

Image
Платен налог се донесува за долг на физичко или правно лице кој се докажува со веродостојна исправа. Најчеста и најпопуларна веродостојна исправа врз основа на која се донесува платен налог е фактурата. Во  ФАКТУРАТА треба да биде наведен должникот, доверителот, со релевантни податоци, потоа опис на услугата или предметот за кој е издадена, дата на издавање и дата на стасување на плаќањето, износ на фактурата, потпис и дата на прием. Предлогот за издавање на платен налог го составува адвокат. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ СЕ: 1. Тековна состојба не постара од 3 месеци за должникот во оригинал, додека оригинал или копија за доверителот, 2. Фактура во оригинал и во копија, 3. Доказ за уплатена судска такса согласно Судска тарифа на Република Македонија , 4. Доказ за уплатена нотарска награда по нотарска тарифа на Република Македонија , 5. Платена адвокатска награда за состав на предлог по Адвокатска тарифа на Република Македонија Лично управителот на друштвото треба да потпише полномошн

ТУЖБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ

 Тужителот може со тужба да бара од тужениот поврат на определена ствар (подвижна или недвижна ствар), односно предмет. Тужителот мора да докаже дека има право на сопственост над тој предмет или ствар и дека стварта се наоѓа во фактичка власт на тужениот. Правото на поднесување на оваа тужба не застарува. Тужителот не мора да биде единствен сопственик на стварта односно предметот туку може да биде и сосопственик односно заеднички сопственик  или со други зборови може да има и помал дел од другите сосопственици, на пример 10% право на сосопственост на предметот и во тој случај има право на тужба за целиот предмет. Тоа не навлегува во правото на сопственост на другите сосопственици или заедничари, ниту го менува процентот на сопственоста.  Освен утврдувањето на правото на сопственост, тужителот може да бара од тужениот надомест за користењето на предметот, надомест на евентуално причинета штета на предметот или пропаста на предметот како и надомест на испуштената корист. 

УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃИ

Постапката за уредување на меѓи или гранични линии со кои се разделуваат соседните парцели е вонпарнична постапка која се поведува со предлог од предлагачот кој смета дека знаците со кои се воспоставени меѓите или граничните линии помеѓу две или повеќе недвижности толку се оштетени, така што не можат да се распознаат или ако знаците постојат, но истите се спорни односно едната страни не ги признава. Постапката се поведува од било кој од сопствениците, кој треба да докаже дека е сопственик на една од парцелите за кои треба да се утврди односно уреди меѓата. За уредување на меѓи надлежен е судот на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Договорот за заем е двостран договор кој се склучува помеѓу заемодавач и заемопримач. Предмет на договорот за заем е одреден износ на позајмица кој најчесто е изразен во пари. Освен износот, договорните страни задолжително определуваат рок на враќање на позајмицата, определуваат начин на отплата на долгот (на рати или еднократно), и камата (најчесто се определува процент), доколку не се плаќа навремено може да се предвиди и казнена камата. Во договорот за заем може да се предвиди гаранција од заемопримачот кон заемодавачот заради гарантирано враќање на позајмицата. Кај поголемите износи на заеми обично се предвидува гаранција со хипотека на недвижен имот, подвижен имот, меници, други правни или физички лица како гаранти или други начини на обезбедување на побарувањето. Во тој  случај во договорот за заем се вметнува извршна клаузула, која значи дека доколку не се исплати долгот навреме договорот станува извршна исправа, врз основа на која доверителот може да бара присилно извршување ди

ДОГОВОР ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА

  Dogovorot za kompenzacija e dvostran dogovor koj se sklu~uva pome|u dve dogovorni strain obi~no pravni lica koi se soglasni da izvr{at prebivawe na me|usebnite pobaruvawa/dolgovi koi proizleguvaat od nivniot deloven odnos. Bitno e dvete strani da imaat ednakov iznos na me|usebno pobaruvawe/dolg ili sli~en iznos na pobaruvawe/dolg koe dvete strani se soglasni da bide kompenzirano odnosno prebieno. So dogovorot za kompenzacija dogovornite strani konstatiraat deka nivnite me|usebni pobaruvawa/ dolgovi se stasani za naplata so {to e sozdadena mo`nost za nivno prebivawe. Dogovornite strani izjavuvaat deka se vr{i prebivawe na me|usebnite pobaruvawa i dogovornite strani nemaat nikakvi   me|usebni obvrski po navedenite fakturi. Cenata za sostav na ovoj dogovor kaj advokat e soglasno na advokatskata tarifa koja zavisi od vrednosta na me|usebnite pobaruvawa na dogovornite strani. Primer za vrednost na dogovorot do 1.000.000 denari cenata za sostav na dogovorot e 3900 denari.

ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЈА

Договорот за цесија е тристран договор кој се склучува помеѓу: 1.ЦЕДЕНТ (поранешен доверител/односно фирмата која има побарување од должникот ), 2.ЦЕСИОНЕР (нов или сегашен доверител/односно фирмата која сака да го плати долгот во име на должннкот), 3.ЦЕСУС (должник) Договорните страни се согласни дека цедентот има побарување од Цесусот во определен износ на пари врз основа на фактура. Цедентот му го отстапува своето побарување на цесионерот во определениот износ на пари врз истата основа. Цесионерот му го исплаќа побарувањето на цетентот и тој станува доверител на негово место. Цената за состав на овој договор кај адвокат е согласно на адвокатската тарифа и зависи од висината на побарувањето, примет: за побарување до 1000000 денари цената за состав на договорот е 3900 денари.  

ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

  Вознемирување на сопственост постои кога едно лице врши некаков вид на спречување  во остварувањето на правото сопственикот или претпоставениот сопственик на друг начин , а не со одземање на стварта , сопственикот , односно претпоставениот сопственик во тој случај   може со тужба да бара да престане со тоа вознемирување . Кога со вознемирувањето е причинета штета , сопственикот има право да бара надоместок на штета според општите правила за надоместок на штета . Правото на поднесување  на оваа  тужба не застарува . Primer за тужби за вознемирување на сопственоста: -           S о градбата на зграда, del од зградаod, ограда или so градба на било која друга недвижност   е пречекорена меѓа и е заземен дел од соседовото земјиште или дворно место  bez согласност на сопственикот на земјиштето; -           So градба на бандера или бетонски столб во дворното место или земјоделското земјиште без согласност на сопственикот е

СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

 Стекнување право на сопственост на државно градежно земјиште односно на градежно земјиште кое во моментот е со имотен лист на име на Република Македонија или утврдено корисничко право на одредено физичко лице може да се стекне со право на сопственост под посебни случаи и услови. 1.Првиот и најважен услов е градежното земјиште да го владее повеќе од 20 години, кое се докажува со договор за купопродажба на земјиштето склучен со поранешен сопственик со дата пред повеќе од 20 години, кој содржи податоци за договорните страни и податоци за градежното земјиште, со наведен број на катастарска парцела, катастарска општина и површина која била предмет на отуѓување, како и датум на склучување, 2.извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација, не постар од 6 месеци, 3.копие од катастарски план за градежното земјиште,  не постар од 6 месеци, 4.имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, не постар од 30 дена 5. уверение за историски преглед на изврше

ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Со  Законот за работни односи на Република Македонија се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Работниот однос освен во овој закон се уредува и со друг закон зависно од карактерот и видот на работното место, со колективен договор и договорот за вработување. Цел на законот е вклучување на работници во работниот процес, како и обезбедување на усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на работниците на слобода на трудот, достоинство и заштита на интересите на работниците во работниот однос. Договорот за вработување мора да биде склучен во писмена форма и да се чува во работните простории на работодавачот. Договорот за вработување особено содржи: 1) податоци за договорните страни, нивното живеалиште, односно седиште; 2) датум на стапување на работа; 3) назив на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто работникот склучува договор за вработување, со краток

РЕГУЛИРАЊЕ ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ

Регулирање на престој на странци           Врз основа на Законот за странците             Добивање на дозвола за долгорочен престој Дозвола за привремен престој може да му се издаде на странец кој има намера да престојува во Република Македонија заради следниве причини: - работа,( вработување во македонска фирма или самовработување, отворање на сопствен бизнис) - школување или студирање, - учество во програми на меѓународна размена на ученици или студенти, - специјализација, стручно усовршување или практично оспособување, - научно истражување, -сместување во установи за сместување на стари лица, - лекување, - семејно обединување или - хуманитарни причини. Дозвола за привремен престој во Република Македонија,   може да се издаде и на: - странец кој е член на потесното семејство на државјанин на Република Македонија, - странец кој по потекло е од Република Македонија, - дете на странец родено во Република Македонија или - странец резидет на држава членка н

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК

 Со договорот за дар дарувачот се обврзува да му пренесе или му предава на даропримачот во сопственост определен предмет, или му отстапува некое право, или му отпушта долг, или му презема долг без надомест.   Договорот за дар се склучува во писмена форма.    Договорот за дар за движен предмет склучен во усмена форма е полноважен, ако тој е предаден на даропримачот.     Кога предмет на договорот за дар е недвижност мора договорот да биде во писмена форма и да се солемнизира кај нотар, за да може да се изврши промена во јавните книги во кои се водат недвижностите, во случајот тоа е Катастарот. Дар може да направи само лице со полна деловна способност.  Дар може да прими и лице со ограничена деловна способност, како и деловно неспособно лице . Дарувачот може да го раскине договорот и да го отповика направениот дар, во случај кога даропримачот со своето однесување кон него или на нему блиско лице, покаже крајна неблагодарност. Ова право преминува и на наследниците на дарувачот.  

ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА

Со договорот за доживотна издршка, давателот на издршката се обврзува да го издржува доживотно примателот на издршката или некое трето лице, а примателот на издршката во надомест му го остава целиот свој имот или определен дел од имотот, чие предавање е одложено се до неговата смрт. Договорот за доживотна издршка се составува во писмена форма и се заверува од надлежен суд или од нотар.При заверка на договорот за доживотна издршка мора да бидат присутни двајца сведоци.Давателот на издршката своето право на недвижноста од договорот може да бара да се прибележи во јавна книга. Договорните страни можат спогодбено да го ракинат договорот за доживотна издршка од кога почнало неговото извршување. Ако според договорот за доживотна издршка, договарачите живеат заедно, па нивните односи толку се растројат што заедничкиот живот станал неподнослив, секоја страна може да бара од судот раскинување на договорот.  Секоја страна може да бара раскинување на договорот ако другата страна не ги извршув

ДОГОВОР ЗА ЗАКУП

Договор за закуп или договор за наем може да се користи како за издавање на недвижности така и за давање под закуп или наем на подвижни предмети, како на пример машини, автомобили, во поново време дури имаме и наем на принтери итн. Врз основа на  Закон за облигациони односи со договорот за закуп се обврзува закуподавецот да му предаде определен предмет на закупецот на употреба, а овој се обврзува за тоа да му плаќа определена закупнина. Закупнината мора да биде определена во денари или во денарска противредност. Со договорот за закуп закуподавецот е должен да му го предаде на закупецот закупениот предмет во исправна состојба, заедно со неговите припадоци.  Предметот е во исправна состојба, ако е во состојбата определена со договорот, а во недостиг на договор, во состојба може да послужи за употреба заради која е склучен договор. Одржување на предметот.  Закуподавецот е должен да го одржува предметот во исправна состојба за време на траењето на закупот и заради тоа да врши пот

РАЗВОД НА БРАК

Во Република Македонија разводот на бракот е еден од начините на престанок на брачната заедница. Врз основа на Законот за семејство бракот може да се разведе по три основи: 1.Спогодбен развод на брак - каде брачните другари потпишуваат спогодба за развод на брак и постапката почнува со предлог за спогодбен развод на брак, брачните другари потпишуваат спогодба во која се уредуваат начинот на вршење на родителските права и чувањето и воспитувањето на малолетните деца, доколку имаат. Оваа постапка е најзастапена и најекономична поради тоа што судот само испитува дали брачните другари таа согласност за развод на бракот ја дале слободно, сериозно и непоколебливо. Оваа постапка обично завршува за едно рочиште во кое мора да бидат присутни двајцата брачни другари лично и пред судот да ја изразат вољата за развод на бракот. 2.По барање на еден од брачните другари поради толкава мера на нарушени односи во кои заедничкиот живот станал неподнослив - се поведува со тужба на еден од брачн