Posts

Showing posts from June, 2021

ТУЖБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ

 Тужителот може со тужба да бара од тужениот поврат на определена ствар (подвижна или недвижна ствар), односно предмет. Тужителот мора да докаже дека има право на сопственост над тој предмет или ствар и дека стварта се наоѓа во фактичка власт на тужениот. Правото на поднесување на оваа тужба не застарува. Тужителот не мора да биде единствен сопственик на стварта односно предметот туку може да биде и сосопственик односно заеднички сопственик  или со други зборови може да има и помал дел од другите сосопственици, на пример 10% право на сосопственост на предметот и во тој случај има право на тужба за целиот предмет. Тоа не навлегува во правото на сопственост на другите сосопственици или заедничари, ниту го менува процентот на сопственоста.  Освен утврдувањето на правото на сопственост, тужителот може да бара од тужениот надомест за користењето на предметот, надомест на евентуално причинета штета на предметот или пропаста на предметот како и надомест на испуштената корист. 

УРЕДУВАЊЕ НА МЕЃИ

Постапката за уредување на меѓи или гранични линии со кои се разделуваат соседните парцели е вонпарнична постапка која се поведува со предлог од предлагачот кој смета дека знаците со кои се воспоставени меѓите или граничните линии помеѓу две или повеќе недвижности толку се оштетени, така што не можат да се распознаат или ако знаците постојат, но истите се спорни односно едната страни не ги признава. Постапката се поведува од било кој од сопствениците, кој треба да докаже дека е сопственик на една од парцелите за кои треба да се утврди односно уреди меѓата. За уредување на меѓи надлежен е судот на чие подрачје се наоѓаат недвижностите.

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ

Договорот за заем е двостран договор кој се склучува помеѓу заемодавач и заемопримач. Предмет на договорот за заем е одреден износ на позајмица кој најчесто е изразен во пари. Освен износот, договорните страни задолжително определуваат рок на враќање на позајмицата, определуваат начин на отплата на долгот (на рати или еднократно), и камата (најчесто се определува процент), доколку не се плаќа навремено може да се предвиди и казнена камата. Во договорот за заем може да се предвиди гаранција од заемопримачот кон заемодавачот заради гарантирано враќање на позајмицата. Кај поголемите износи на заеми обично се предвидува гаранција со хипотека на недвижен имот, подвижен имот, меници, други правни или физички лица како гаранти или други начини на обезбедување на побарувањето. Во тој  случај во договорот за заем се вметнува извршна клаузула, која значи дека доколку не се исплати долгот навреме договорот станува извршна исправа, врз основа на која доверителот може да бара присилно извршување ди

ДОГОВОР ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА

  Dogovorot za kompenzacija e dvostran dogovor koj se sklu~uva pome|u dve dogovorni strain obi~no pravni lica koi se soglasni da izvr{at prebivawe na me|usebnite pobaruvawa/dolgovi koi proizleguvaat od nivniot deloven odnos. Bitno e dvete strani da imaat ednakov iznos na me|usebno pobaruvawe/dolg ili sli~en iznos na pobaruvawe/dolg koe dvete strani se soglasni da bide kompenzirano odnosno prebieno. So dogovorot za kompenzacija dogovornite strani konstatiraat deka nivnite me|usebni pobaruvawa/ dolgovi se stasani za naplata so {to e sozdadena mo`nost za nivno prebivawe. Dogovornite strani izjavuvaat deka se vr{i prebivawe na me|usebnite pobaruvawa i dogovornite strani nemaat nikakvi   me|usebni obvrski po navedenite fakturi. Cenata za sostav na ovoj dogovor kaj advokat e soglasno na advokatskata tarifa koja zavisi od vrednosta na me|usebnite pobaruvawa na dogovornite strani. Primer za vrednost na dogovorot do 1.000.000 denari cenata za sostav na dogovorot e 3900 denari.

ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЈА

Договорот за цесија е тристран договор кој се склучува помеѓу: 1.ЦЕДЕНТ (поранешен доверител/односно фирмата која има побарување од должникот ), 2.ЦЕСИОНЕР (нов или сегашен доверител/односно фирмата која сака да го плати долгот во име на должннкот), 3.ЦЕСУС (должник) Договорните страни се согласни дека цедентот има побарување од Цесусот во определен износ на пари врз основа на фактура. Цедентот му го отстапува своето побарување на цесионерот во определениот износ на пари врз истата основа. Цесионерот му го исплаќа побарувањето на цетентот и тој станува доверител на негово место. Цената за состав на овој договор кај адвокат е согласно на адвокатската тарифа и зависи од висината на побарувањето, примет: за побарување до 1000000 денари цената за состав на договорот е 3900 денари.  

ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

  Вознемирување на сопственост постои кога едно лице врши некаков вид на спречување  во остварувањето на правото сопственикот или претпоставениот сопственик на друг начин , а не со одземање на стварта , сопственикот , односно претпоставениот сопственик во тој случај   може со тужба да бара да престане со тоа вознемирување . Кога со вознемирувањето е причинета штета , сопственикот има право да бара надоместок на штета според општите правила за надоместок на штета . Правото на поднесување  на оваа  тужба не застарува . Primer за тужби за вознемирување на сопственоста: -           S о градбата на зграда, del од зградаod, ограда или so градба на било која друга недвижност   е пречекорена меѓа и е заземен дел од соседовото земјиште или дворно место  bez согласност на сопственикот на земјиштето; -           So градба на бандера или бетонски столб во дворното место или земјоделското земјиште без согласност на сопственикот е

Имотен лист

Image
 Постапка за поднесување барање за имотен лист во хартиена форма и начин за обезбедување на имотен лист Доколку сакате да извадите имотен лист за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во Центарот за катастар на недвижности – Скопје или било кое Одделение за катастар на недвижности на територијата на Република Македонија и да приложите: барање во писмена форма; доказ за платен надоместок  – 180 денари,                                                                          Б А Р А Њ Е                       за издавање на податоци од Геодетско - Катастарскиот Информационен систем  Од ___________________________________,_____________________________ . име и презиме/назив ЕМБГ/ЕМБС ______________________________________,__________________________ . адреса/седиште телефон / E-Mail Барам да ми се издадат следните податоци:  1.Имотен лист бр._(пример: 7377) _за КП. Бр.____(пример: 92918/1)    КО _(пример: ЦЕНТАР)

IMOTEN LIST

Имотен лист претставува доказ за сопственост на недвижност. Во денешно време доколку сакате да продавате или купувате недвижност освен имотниот лист потребно е да приложите доказ во оригинал на кој начин сте го стекнале имотот. Тоа би требало да биде договор за купопродажба од претходниот сопственик или наследно решение или дозвола за градба на недвижност, понатаму решение од надлежен државен орган за легализација, пресуда врз основа на која е утврден сопственост и така натаму.  Во имотниот лист во лист А се внесени податоци за тоа кој е сопствениот на недвижноста односно носителот на правото на сопственост. Во вториот сектор односно во лист Б се впишани податоци за недвижноста предмет на сопственоста и во тој случај се впишува бројот на катастарската парцела, локација, видот на сопственоста, намена, големина, деталниот опис на недвижноста, број на предметот по кој е извршено запишувањето, датум и час на запишување. Во понатамошните сектори како што е лист Г се впишуваат промени и друг

СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ - ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

 Стекнување право на сопственост на државно градежно земјиште односно на градежно земјиште кое во моментот е со имотен лист на име на Република Македонија или утврдено корисничко право на одредено физичко лице може да се стекне со право на сопственост под посебни случаи и услови. 1.Првиот и најважен услов е градежното земјиште да го владее повеќе од 20 години, кое се докажува со договор за купопродажба на земјиштето склучен со поранешен сопственик со дата пред повеќе од 20 години, кој содржи податоци за договорните страни и податоци за градежното земјиште, со наведен број на катастарска парцела, катастарска општина и површина која била предмет на отуѓување, како и датум на склучување, 2.извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација, не постар од 6 месеци, 3.копие од катастарски план за градежното земјиште,  не постар од 6 месеци, 4.имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, не постар од 30 дена 5. уверение за историски преглед на изврше