Posts

Showing posts from March, 2018

ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Со  Законот за работни односи на Република Македонија се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Работниот однос освен во овој закон се уредува и со друг закон зависно од карактерот и видот на работното место, со колективен договор и договорот за вработување. Цел на законот е вклучување на работници во работниот процес, како и обезбедување на усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на работниците на слобода на трудот, достоинство и заштита на интересите на работниците во работниот однос. Договорот за вработување мора да биде склучен во писмена форма и да се чува во работните простории на работодавачот. Договорот за вработување особено содржи: 1) податоци за договорните страни, нивното живеалиште, односно седиште; 2) датум на стапување на работа; 3) назив на работното место, односно податоци за видот на работата за којашто работникот склучува договор за вработување, со краток

РЕГУЛИРАЊЕ ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ

Регулирање на престој на странци           Врз основа на Законот за странците             Добивање на дозвола за долгорочен престој Дозвола за привремен престој може да му се издаде на странец кој има намера да престојува во Република Македонија заради следниве причини: - работа,( вработување во македонска фирма или самовработување, отворање на сопствен бизнис) - школување или студирање, - учество во програми на меѓународна размена на ученици или студенти, - специјализација, стручно усовршување или практично оспособување, - научно истражување, -сместување во установи за сместување на стари лица, - лекување, - семејно обединување или - хуманитарни причини. Дозвола за привремен престој во Република Македонија,   може да се издаде и на: - странец кој е член на потесното семејство на државјанин на Република Македонија, - странец кој по потекло е од Република Македонија, - дете на странец родено во Република Македонија или - странец резидет на држава членка н

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК

 Со договорот за дар дарувачот се обврзува да му пренесе или му предава на даропримачот во сопственост определен предмет, или му отстапува некое право, или му отпушта долг, или му презема долг без надомест.   Договорот за дар се склучува во писмена форма.    Договорот за дар за движен предмет склучен во усмена форма е полноважен, ако тој е предаден на даропримачот.     Кога предмет на договорот за дар е недвижност мора договорот да биде во писмена форма и да се солемнизира кај нотар, за да може да се изврши промена во јавните книги во кои се водат недвижностите, во случајот тоа е Катастарот. Дар може да направи само лице со полна деловна способност.  Дар може да прими и лице со ограничена деловна способност, како и деловно неспособно лице . Дарувачот може да го раскине договорот и да го отповика направениот дар, во случај кога даропримачот со своето однесување кон него или на нему блиско лице, покаже крајна неблагодарност. Ова право преминува и на наследниците на дарувачот.  

ДОГОВОР ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА

Со договорот за доживотна издршка, давателот на издршката се обврзува да го издржува доживотно примателот на издршката или некое трето лице, а примателот на издршката во надомест му го остава целиот свој имот или определен дел од имотот, чие предавање е одложено се до неговата смрт. Договорот за доживотна издршка се составува во писмена форма и се заверува од надлежен суд или од нотар.При заверка на договорот за доживотна издршка мора да бидат присутни двајца сведоци.Давателот на издршката своето право на недвижноста од договорот може да бара да се прибележи во јавна книга. Договорните страни можат спогодбено да го ракинат договорот за доживотна издршка од кога почнало неговото извршување. Ако според договорот за доживотна издршка, договарачите живеат заедно, па нивните односи толку се растројат што заедничкиот живот станал неподнослив, секоја страна може да бара од судот раскинување на договорот.  Секоја страна може да бара раскинување на договорот ако другата страна не ги извршув

ДОГОВОР ЗА ЗАКУП

Договор за закуп или договор за наем може да се користи како за издавање на недвижности така и за давање под закуп или наем на подвижни предмети, како на пример машини, автомобили, во поново време дури имаме и наем на принтери итн. Врз основа на  Закон за облигациони односи со договорот за закуп се обврзува закуподавецот да му предаде определен предмет на закупецот на употреба, а овој се обврзува за тоа да му плаќа определена закупнина. Закупнината мора да биде определена во денари или во денарска противредност. Со договорот за закуп закуподавецот е должен да му го предаде на закупецот закупениот предмет во исправна состојба, заедно со неговите припадоци.  Предметот е во исправна состојба, ако е во состојбата определена со договорот, а во недостиг на договор, во состојба може да послужи за употреба заради која е склучен договор. Одржување на предметот.  Закуподавецот е должен да го одржува предметот во исправна состојба за време на траењето на закупот и заради тоа да врши пот

РАЗВОД НА БРАК

Во Република Македонија разводот на бракот е еден од начините на престанок на брачната заедница. Врз основа на Законот за семејство бракот може да се разведе по три основи: 1.Спогодбен развод на брак - каде брачните другари потпишуваат спогодба за развод на брак и постапката почнува со предлог за спогодбен развод на брак, брачните другари потпишуваат спогодба во која се уредуваат начинот на вршење на родителските права и чувањето и воспитувањето на малолетните деца, доколку имаат. Оваа постапка е најзастапена и најекономична поради тоа што судот само испитува дали брачните другари таа согласност за развод на бракот ја дале слободно, сериозно и непоколебливо. Оваа постапка обично завршува за едно рочиште во кое мора да бидат присутни двајцата брачни другари лично и пред судот да ја изразат вољата за развод на бракот. 2.По барање на еден од брачните другари поради толкава мера на нарушени односи во кои заедничкиот живот станал неподнослив - се поведува со тужба на еден од брачн

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

Оставинската постапка почнува со барање за поведување на оставинска постапка пред надлежниот Основен суд. Предлог или барање за оставинска постапка може да поднесе било кој наследник на оставителот лично или преку адвокат со полномошно. Основниот суд во рок не повеќе од 5 дена на електронски начин назначува нотар, го подготвува предметот и му го предава предметот на  назначениот нотар. Нотарот е надлежен да ја води оставинската постапка и да донесе решение. Потребни документи: -  Извод од матична книга на умрени на умрени за оставителот - докази за сопственост на оставинската маса (на пример: Имотен лист , или сообраќајна дозвола за моторно возило, број на трансакциска сметка за парични средства во банка, потврда за имател на акции од Централен депозитар за хартии од вредност , потврди за друг имот доколку има. -  Извод од матична книга на родени за наследниците од прв наследен ред -  Извод од матична книга на венчани за сопругата/сопругот, - Тестамент, доколку оставите

ПЛАТЕН НАЛОГ

Image
Платен налог се донесува за долг на физичко или правно лице кој се докажува со веродостојна исправа. Најчеста и најпопуларна веродостојна исправа врз основа на која се донесува платен налог е фактурата. Во  ФАКТУРАТА треба да биде наведен должникот, доверителот, со релевантни податоци, потоа опис на услугата или предметот за кој е издадена, дата на издавање и дата на стасување на плаќањето, износ на фактурата, потпис и дата на прием. Предлогот за издавање на платен налог го составува адвокат. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ СЕ: 1. Тековна состојба не постара од 3 месеци за должникот во оригинал, додека оригинал или копија за доверителот, 2. Фактура во оригинал и во копија, 3. Доказ за уплатена судска такса согласно Судска тарифа на Република Македонија , 4. Доказ за уплатена нотарска награда по нотарска тарифа на Република Македонија , 5. Платена адвокатска награда за состав на предлог по Адвокатска тарифа на Република Македонија Лично управителот на друштвото треба да потпише полномошн

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

Со договорот за продажба продавачот се обврзува предметот што го продава да му го предаде на купувачот така што купувачот да стекне право на сопственост, а купувачот се обврзува да му ја плати на продавачот цената.Договорот за продажба на недвижни предмети мора да биде склучен во писмена форма. Исто така, договорот за продажба на одредени повижни предмети треба да биде во писмена форма и заверен кај нотар, како на пример договорот за продажба на моторно возило.Потписите на договорните страни кај договорот за продажба на недвижности се заверуваат кај нотар. Битни односно суштествени елементи на договорот за продажба е предметот кој се продава, односно треба да се опише детално за да може да се идентификува и јасно да се дистанцира од останатите слични по природа предмети.Друг битен елемент на договорот за продажба е цената на предметот. Договорните страни пред да пристапат кај адвокат за состав на договорот треба да имаат договорено конечна цена за предметот, докол

ПРОМЕНИ ВО ФИРМИТЕ

Постојат повеќе промени кои се прават во фирмите како на пример: - промена на називот на друштвото, промена на скратен назив, промена на седиште, промена на основач, управител, промена во основната главнина, промена во подружници, промена на дејност итн. Потребни документи: 1. Основачкиот акт во фирмата, 2.Тековна состојба Останатите документи како што се изјави, одлуки, полномошно, пречистен текст на актот за основање и други зависно од промената што се прави, ги подготвува адвокат. Цената за подготовка на документите и електронско поднесување на пријава во системот на Централен регистар е: Една промена чини 3000 денари + надомест од 1623 денари во Централен регистар Секоја наредна промена што се прави заедно чини дополнителни 1500 денари + 200 денари за секоја наредна промена надомест во Централен регистар.

ОСНОВАЊЕ НА ФИРМА

  Постапка за упис на фирма во трговски регистар - регистрација на фирма Во Република Македонија постојат повеќе форми на трговски друштва:  - ДОО - друштво со ограничена одговорност кое има најмалку двајца а најмногу 50 основачи - минимален влог од 5000 евра, паричен или непаричен влог -ДООЕЛ - друштво со ограничена одговорност со едно лице основач- минимален влог 5000 евра, паричен или непаричен - ТП - трговец поединец - едно физичко лице кое врши едно занимање- минимален влог 1 денар - АД - акционерско друштво - неограничен број на акционери - минимален влог 25000 евра паричен или непаричен влог освен трговски друштва постојат и други правни лица како што се здруженијата на граѓани - потребно е минимум 5 основачи, ПЗУ- приватна здравствена установа - 1 основач или повеќе - без ограничување на влогови, занаетчија, подружници на странски фирми, преставништва  и сл. Сега ќе се осврнеме посебно на постапката за основање на ДООЕЛ кога едно физичко или правно лице основа т