ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

 

Вознемирување на сопственост постои кога едно лице врши некаков вид на спречување во остварувањето на правото сопственикот или претпоставениот сопственик на друг начин, а не со одземање на стварта, сопственикот, односно претпоставениот сопственик во тој случај може со тужба да бара да престане со тоа вознемирување.

Кога со вознемирувањето е причинета штета, сопственикот има право да бара надоместок на штета според општите правила за надоместок на штета.

Правото на поднесување на оваа тужба не застарува.

Primer за тужби за вознемирување на сопственоста:

-          Sо градбата на зграда, del од зградаod, ограда или so градба на било која друга недвижност е пречекорена меѓа и е заземен дел од соседовото земјиште или дворно место bez согласност на сопственикот на земјиштето;

-          So градба на бандера или бетонски столб во дворното место или земјоделското земјиште без согласност на сопственикот е заземен дел од земјиштетоgradba,

-          So посејување на одредена земјоделска култура на дел или цело земјоделско земјиште без согласност на сопственикот на земјиштето.

-     

Popular posts from this blog

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

РАЗВОД НА БРАК

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК