ДОГОВОР ЗА ЦЕСИЈА


Договорот за цесија е тристран договор кој се склучува помеѓу:

1.ЦЕДЕНТ (поранешен доверител/односно фирмата која има побарување од должникот),

2.ЦЕСИОНЕР (нов или сегашен доверител/односно фирмата која сака да го плати долгот во име на должннкот),

3.ЦЕСУС (должник)

Договорните страни се согласни дека цедентот има побарување од Цесусот во определен износ на пари врз основа на фактура.

Цедентот му го отстапува своето побарување на цесионерот во определениот износ на пари врз истата основа.

Цесионерот му го исплаќа побарувањето на цетентот и тој станува доверител на негово место.

Цената за состав на овој договор кај адвокат е согласно на адвокатската тарифа и зависи од висината на побарувањето, примет: за побарување до 1000000 денари цената за состав на договорот е 3900 денари.


 


Popular posts from this blog

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

РАЗВОД НА БРАК

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК