БИОГРАФИЈА

Адвокат Ацо Стојковски е роден на ден 19.06.1978 година во Скопје.
Основно училиште завршил во 1993 година во ОУ Димитар Македонски.
Средно училиште  завршил во 1997 година во средното екомонско правно училиште Васил Антевски Дрен каде се стекнал со диплома правен техничар.
Во 2001 година се запишува на Правниот факултет Јустинијан 1 во Скопје, додека во 2005 година ги завршува студиите со добивање статус на дипломиран правник.
Од 2005 година до 2007 година го завршува стажирањето и успешно го положува правосудниот испит.Во 2008 година го полага и адвокатскиот испит како услов за упис во адвокатура во тоа време. Од 2008 година се стекнува со лиценца за работа како адвокат и до денес работи како адвокат. Во својот работен век како адвокат посетувал бројни обуки и семинари од разни области на правото. Посебно работно искуство има стекнато во трговското, деловното право, управно право, работни односи и облигационо право односно договорното право.
 

Popular posts from this blog

ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

РАЗВОД НА БРАК

ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК